GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Phước Hải

Email :  thhoathuy.ninhphuoc@ninhthuan.edu.vn

Điện thoại :02593868556